Petice byla odeslána 5. 12. 2008.

Přečtěte si jak to celé dopadlo.

Petice za ponechání prelatury v Plasích ve správě NPÚ ministru kultury Mgr. Václavu Jehličkovi

Obracíme se na Vás, vážený pane ministře, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

dne 8.10.2008 jste vydal opatření č. 2/2008 o úpravě příslušnosti k hospodaření s majetkem státu k nemovitostem bývalého cisterciáckého kláštera v plasích z národního památkového ústavu na národní technické muzeum. chápeme, že se převod uskutečňuje kvůli plynulému čerpání finančních prostředků integrovaného operačního programu. na základě podkladů, které jste měl k dispozici, jste rozhodl nejen o převodu budov, které byly v projektu zahrnuty, ale též budovy prelatury (metternichovského zámku). její stávající využití, opravy ani význam pro správu kláštera nebyly bohužel v podkladech podchyceny.

žádáme vás naléhavě, vyslechněte tyto argumenty a ponechte budovu prelatury, resp. nového opatství (čp. 1; č. kat. 16/1) ve správě npú. tvoří pro správu kláštera nezbytné zázemí a její reprezentativní části by měly být zpřístupněny široké veřejnosti.

věříme, že jednota areálu, která byla po několikaleté snaze takřka naplněna, nebude narušena. obě státní, ministerstvem kultury zřízené, příspěvkové organizace budou jistě společně pečovat o svěřený majetek k jeho prospěchu, nicméně obě potřebují náležité zázemí i prostor pro realizaci svých cílů.

v praze dne 26.10.2008